Problem med återkommande stopp i avloppen?

Då kan en TV-inspektion vara rätt för dig. Kontakta oss idag
Vi inspekterar och filmar

Har du problem med återkommande stopp i avloppen kan en rörinspektion hjälpa dig att ta reda på varför. Det är också bra att då och då göra en besiktning av rörens skick även om inget akut har inträffat. Då hittas eventuella osynliga fel och man kan enkelt förebygga framtida skador. En inspektion kan även göras inför reparationer eller stambyten.

En rörinspektion är även bra att göra innan relining, som innebär att man ersätter gamla rör med nya utan att man behöver gräva upp dem. Då är en rörinspektion viktig så att vi kan säkerställa att allt är OK innan rören bytes.

Varför göra en TV-inspektion?

Vid återkommande eller akuta stopp är den effektivaste och billigaste åtgärden att filma rören för att lokalisera felet. Därefter är det lätt att bestämma lämplig åtgärd för att lösa situationen.

Varför anlita en professionell firma?

Besiktningsfilmning skall Alltid utföras av sakkunnig opartisk person. Syftet är att undersöka att objektet överensstämmer med ställda krav, genom observation och bedömning, vid behov kompletterande mättning eller provning. Redovisning av observationer skall ske i ett inspektionsutlåtande.

Vi på MIGAB använder ett program som heter Wincam som ger lätt överskådliga inspektionsutlåtande.

Migab har kameror som täcker rördimensioner från 20 till 600 mm. I en del fall krävs rengöring/spolning av rören innan filmning sker. Kontakta oss för pris på rengöring i samband med inspektion.

Ni kan givetvis få resultatet av filmningen sparat på USB eller DvD.

Sveriges TV-inspektionsföretags Förening bildades år 1989, i syfte att tillvarata medlemmarnas intressen inom områden som berör ekonomi, juridik, teknik i vad avser rörinspektion. 2003 upphörde STVF som förening och blir en intressegrupp i SSTT. STVF står nu för Sveriges TV-inspektions Företag. STVF ingår i den Skandinaviska föreningen SSTT.

TV-inspektion av avloppsledningar inom fastighet.

Ett hjälpmedel vid installation och förvaltning.

Ekonomiska- och tekniska fördelar

Vid reparation eller om- och tillbyggnader av fastigheter kan TV-inspektioner av spill-dag- och dräneringsvattenledningar erbjuda för ekonomiska och tekniska fördelar. Onödiga kostnader kan sparas med ett bra beslutsunderlag av avloppsinstallationen. Renoveringsinsatserna för ledningssystemet kan då oftast begränsas.

Vid driftstörningar i en ledning kan Migab med hjälp av TV-inspektionen undersöka felets orsak och bestämma dess avstånd till startpunkten. På så sätt kan kostnaden för åtgärden hållas nere och i vissa fall kan reparationen utföras från rörets insida.

Underhållsinspektion av rörledningarna kan ge bra underlag för att planera reparationer eller byte av avloppsrör som är skadade på olika sätt. På så sätt behöver man inte vänta med utbyte av rören till dess skadorna visar sig genom ett antal ökat vattenskador.

Felsökning

Filmning av ledning sker ofta efter återkommande driftsstörningar. Prioritet är att snabbt finna orsaken till ett problem för att omedelbart åtgärda felet.

Besiktning av funktion.

Filmning görs för att konstatera ledningens funktion, tex för att kartlägga omfattningen av påbyggnad och sedimentering. Denna undersökning sker när ledningsägaren önskar information om systemets driftstatus.

Besiktning av kondition

Filmning sker för att få en insikt i ledningens kondition inför en eventuell ombyggnad eller renovering. Kraven är högre än vid felsökning. Kameran skall alltid ha färgbild. Ledningssystemet skall högtrycksspolas inför filmning.

Slutbesiktning.

Filmning av nylagda avloppsledningar samt renoverade rörledningar sker i syfte att lokalisera eventuella observationer i form av rör skador.