Ett aktivt miljöarbete

Miljöpolicy
Miljöpolicy

Migab ska i sin verksamhet med rör-renovering av spill- och dagvattenledningar i fastigheter och mark, aktivt arbeta för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Miljöarbetet ska därför präglas av ständiga förbättringar och förebyggande av utsläpp. Vi ska uppfylla lagar och förordningar och övriga bestämmelser som omfattar vår verksamhet. Alla medarbetare ska vara medvetna om sitt ansvar och förstå sin roll i miljöarbetet.

Ska genom aktivt miljöarbete verka för att förebygga och minimera föroreningar som på ett negativt sätt påverkar miljön och människors hälsa.

Vårt arbete:
 • Minimera våra betydande miljöaspekter
 • Ta hänsyn till de fastställda regionala och lokala miljömålen
 • Alltid arbeta med ständiga miljöförbättringar
 • Följa tillämplig lagstiftning, föreskrifter och andra miljökrav
 • Skapa förutsättningar för miljöriktigt genomförande av våra uppdrag
 • Marknadsföra miljöanpassade produkter utifrån marknadskraven
 • Ställa miljökrav på våra leverantörer
 • Utbilda vår personal i verksamhetsrelaterad miljökunskap så att de därigenom stimuleras till aktiva miljöinsatser
 • Ha beredskap för miljönödlägen
 • Utvärdera miljöpolicyns fortsatta lämplighet vid ledningens genomgångar.
 • Göra vår miljöpolicy förstådd bland våra medarbetare samt känd hos våra kunder, leverantörer och andra intressenter som påverkar miljön och människors hälsa.

Migab ska uppfylla kundes och samhällets krav.

Kvalitetspolicy
Kvalitetspolicy

Migab ska i sin verksamhet med rör-renovering av spill- och dagvattenledningar i fastigheter, uppfylla kundens och samhällets krav. Information om vår produkt och våra tjänster ska vara tydlig. Vi ska lägga stor vikt vid att kunden förstår vad vår leverans innebär och att dennes berättigade förväntningar alltid ska tillgodoses. Vårt kvalitetsarbete ska därför präglas av ständiga förbättringar. Våra medarbetare ska vara medvetna om sitt ansvar och förstå sin roll i kvalitets- och miljöarbetet.

Material

Rör och grendelar består av ett rörämne av 100% polyesterfiber med invändig PU-Coating. Fibern impregneras med högvärdig härdplast. rör och rördelar monteras i ohärdat tillstånd och självhärdar till bruksfärdig hårdhet. Röret uppnår en styvhet med självbärande egenskaper som ger hållfastighet, täthet och funktion utan stöd från det befintliga röret. Rör och rördelar är möjliga att ansluta till MA-systemet och normalt förekommande plaströrsystem. Som en extra trygghet erbjuder vi våra kunder hela 10-års garanti på våra arbeten.

Kvalitetskontroll

Vi inspekterar alla våra arbeten inne i rören med kamera. Det vi ser med våra kameror i en första inspektion av avloppssystemet är förskjutningar, sprickbildningar, svackor, felaktiga fall, hål med mera. Att bedöma hur mycket gods som är kvar av rören och därmed kvarvarande livslängd är däremot inte möjligt med kamera. Vanliga fel vid återkommande stopp är bakåtfall, felaktiga anslutningar mellan rör delar eller igen rasade rör och rötter utomhus. Kvalitetskontroll I kontrollplanen signeras varje utförd enhet och ledning samt även när arbetet är slutfört. Under arbetets gång noteras även eventuella händelser och avvikelser. Alla ledningar dokumenteras på film med tydlig spårbarhet. Dokumentationen lämnas över till fastighetsägaren då projektet är slutbesiktigat. Arbetsmiljö vårt arbetssätt beskrivs i en riskanalys som ansluter till den arbetsmiljöplan som beställaren är ansvarig för. Riskanalysen, som är upprättad med hjälp av Previa (f d Bygghälsan) beskriver bland annat hur gränsvärden mäts och hur spill hanteras. Alla som arbetar med flexibla foder inom MIGAB har genomgått härdplast utbildning. Migab arbetar efter gällande branschregler och har med hjälp av sina leverantörer tagit ytterligare ett steg gällande granskningar av egenkontroller samt kvalitets säkring av utförda arbeten. Allt för att du som kund skall känna dig trygg med oss.

Våra Certifieringar

Vi efterlever olika branschcertifieringar som innebär ett konkret bevis på att våra värderingar om produktsäkerhet, hygien- och kvalitetsstyrning är dokumenterade och konstant kontrollerade av vederbörliga organisationer och myndigheter. Eftersom vi i många avseenden har ett smutsigt arbete är vi också ytterst noggranna med att vi använder ren utrustning och alltid lämnar en arbetsplats i rent och snyggt skick. Migab har sedan länge en uttalad hygien- och miljöpolicy som alla känner till och följer, ett måste för att vi ska kunna underhålla och bibehålla vår trygga miljö och vår kvalitetspolicy, såväl internt som externt.

BRIF

Branschföreningen Relining i Fastigheter är den rikstäckande organisationen för relining av rörsystem i fastigheter. Föreningen grundades 2009 och har idag 23 medlemsföretag.

Migab vill med sitt medlemskap i BRIF gemensamt verka för bästa möjliga villkor för en bra kvalitet och största möjliga kundnytta i utförandet av reliningsuppdrag.

Relining är ett samlingsbegrepp för en rad olika metoder att renovera/förnya rör och ledningar i fastigheter. Gemensamt för relining är att det ger fastighetsägare, hyresgästen eller lägenhetsinnehavaren en bekvämare lösning än att byta ut ledningarna genom traditionellt stambyte.

Medlemskap kan, efter prövning av föreningens styrelse, förvärvas av företag som på ett seriöst sätt, kontinuerligt och till väsentlig del av sin verksamhet bedriver relining i fastigheter. Medlemsföretagen skall ha visat sig kunna uppfylla de krav som kan ställas på ett specialföretag i branschen i tekniskt, ekonomiskt och etiskt avseende samt att sökande redovisar vilken metodik som används tillsammans med dokumentation av denna.

Leverantörer som har ett intresse av relining inom fastigheter kan väljas in som medlem.

Föreningens målbild är:
 • Att främja reliningsbranschen med olika initiativ och aktiviteter
 • Verka för en hög kvalité på utfört arbete, arbetsmiljö och miljö.
 • Att säkerställa att de företag som är medlemmar i branschföreningen svarar upp till de krav på utförande, kvalité och dokumentation som föreningens stadgar kräver.
 • Att samarbeta med organisationer och myndigheter för att ta fram bestämmelser och normer som tillvaratar våra och beställarnas intressen.
 • På längre sikt skall föreningen verka för att:
 • Kompetensutveckla yrkeskåren mot yrkesbevis/auktorisation.
 • Att informera beställare, konsulter och andra intressenter om nya arbetsmetoder och branschspecifika normer.
 • Att tillsammans med andra organisationer kontinuerligt utveckla reliningsbranschen utifrån den kravbild som beställare och vi, som leverantörer, har.
 • För föreningen är det viktigt att skapa och få en dialog med beställare/kunder där vi tillsammans ökar kravbilden på varandra.
 • Kvalitetskraven skall vara samma som ställs på VVS företagen.
 • Öka kunskapen om relining hos beställaren och försäkringsbolag.
 • Att tillsammans utveckla branschen till gagn för alla parter.
 • Vi ser också att det görs en kritisk bedömning om fördelar och nackdelar mellan traditionella metoder och relining där olika aspekter vägs in.
 • Störningsfrihet
 • Miljöpåverkan
 • Garantier
 • UtförandeSlutkunden är bostadsinnehavaren – kundnytta.
STVF

Sveriges TV-inspektionsföretags Förening bildades år 1989, i syfte att tillvarata medlemmarnas intressen inom områden som berör ekonomi, juridik, teknik i vad avser rörinspektion. 2003 upphörde STVF som förening och blir en intressegrupp i SSTT. STVF står nu för Sveriges TV-inspektions Företag. STVF ingår i den Skandinaviska föreningen SSTT.

Mera information hittas på www.stvf.se